Οι εκπαιδευτικός όμιλος ACTIVUM, παρέχει σε όλα τα εκπαιδευτήρια την δυνατότητα με την πραγματοποίηση ειδικών test, να βρουν τις κλίσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας κάθε μαθητή που εκπαιδεύεται σε αυτά.

Τα παρεχόμενα test είναι αξιόπιστα το test επειδή έχουν σταθμιστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Ειδικά το test Επαγγελματικού προσανατολισμού θα πρέπει:

  1. να διαπιστώνει τις κλίσεις, τα ταλέντα, τις ικανότητες και δεξιότητες που κατέχει ένα άτομο, καθώς και το επίπεδο στο οποίο τα κατέχει,
  2. να διαπιστώνει την ανταπόκριση στις απαιτήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον,
  3. να ελέγχει αν το ήδη επιλεγμένο ή ασκούμενο επάγγελμα ή ειδικότητα ταιριάζει στην προσωπικότητα, στις πραγματικές ικανότητες - δεξιότητες, καθώς και στις επαγγελματικές κλίσεις του ατόμου,
  4. να εντοπίζει εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και
  5. να προτείνει αξιόπιστες προτάσεις επιλογής εργασιακών κατευθύνσεων & εξειδικεύσεων.

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου (έως 13 ετών)

Οι απαντήσεις στο τεστ, αναδεικνύουν την προσωπικότητα του παιδιού, τα χαρίσματά του, τις ιδιαίτερες κλίσεις του, τη αυτοεκτίμηση, την δυνατότητα ελέγχου του εαυτού του και του περιβάλλοντος και τέλος αποκωδικοποιεί τον τρόπο που λαμβάνει τη γνώση, αναλύει και συνθέτει την πληροφορία και τελικά μαθαίνει. Μέσα από την εξατομικευμένη συμβουλευτική που ακολουθεί, το παιδί μπορεί να αρχίσει να αναλύει και να κατανοεί τη συμπεριφορά του, να προσδιορίσει ευρύτερα επαγγελματικά πεδία που το ενδιαφέρουν, να αναβαθμίσει την εικόνα που έχει για το άτομό του και τέλος «να μάθει πώς να μαθαίνει».

Απευθύνεται:

  1. Σε μαθητές Γυμνασίου (από 14 ετών), προκειμένου να τους κατευθύνει και προσανατολίσει στην παραπέρα γυμνασιακή και λυκειακή πορεία, ενώ ταυτόχρονα δίνει απαντήσεις στο δίλημμα: Ενιαίο Λύκειο ή Ε.Π.Α.Λ.;
  2. Σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση, στο δίλημμα επιλογής ομάδας προσανατολισμού σπουδών.
  3. Σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα, ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την επιλογή του ενδεδειγμένου επιστημονικού πεδίου.
  4. Σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις αντίστοιχες σπουδές, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, να λάβουν με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

Κάνε το test επαγγελματικού προσανατολισμού

testaki kentra koubi xenes glwsses seminaria
© ACTIVUM GROUP. All rights reserved